customersمشتریان

UCMS ماحصل سالها تجربه شرکت معماران عصر ارتباط در زمینه IT ، طراحی و تولید نرم افزار کاربردی و پیاده سازی پایگاههای اطلاع رسانی می باشد که در طول دوره فعالیت با همکاری و انجام پروژه های متعدد با اهداف متفاوت برای وزاتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، موسسات و شرکت های متعدد دولتی، خصوصی، داخلی و خارجی بدست آمده است. و اکنون در قالب سیستم دانشگاهی و آموزشی در دسترس دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای ایجاد سایت های دانشگاهی و آموزشی قراد دارد.


در ادامه برخی از دانشگاه هایی که از نرم افزار UCMS بهره برده اند نام برده شده اند :

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

MSRT.IR
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

UT.AC.IR

دانشگاه تبریز

WWW.TABRIZU.AC.IR

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

WWW.SRBIAU.AC.IR

دانشگاه هنر

مشاهده وبسایت

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

مشاهده وبسایت

دانشگاه کاشان

مشاهده وبسایت

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مشاهده وبسایت

دانشگاه تفرش

مشاهده وبسایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مشاهده وبسایت

دانشگاه امام صادق پردیس خواهران

مشاهده وبسایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مشاهده وبسایت

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مشاهده وبسایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مشاهده وبسایت

دانشگاه علوم پزشکی زابل

مشاهده وبسایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار

مشاهده وبسایت

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مشاهده وبسایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مشاهده وبسایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مشاهده وبسایت

پژوهشکده‌ی آمار

مشاهده وبسایت