رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1388University of Tehran90729625325
2555Tehran University of Medical Sciences2051288407443
4785Amirkabir University of Technology17932234886472
3594Sharif University of Technology Tehran8387342345489
5851Tarbiat Modares University6012581864566
8949Iran University of Science & Technology Tehran74331191100587
7933Isfahan University of Technology89628721047599
181448Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch85961911779669
131360University of Tabriz151849271233747
6920Shahid Beheshti University of Medical Sciences2112245920787
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.