رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
803192Birjand University of Medical Sciences1238814233652854
231833Bu Ali Sina University Hamedan1660601014391233
722989Bushehr University of Medical Sciences1056795327952638
9989Ferdowsi University of Mashhad20323001570807
963633Golestan University83591044531162920
853299Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources3096815224233125
712983Guilan University of Medical Sciences Rasht959705628672834
823244Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)42401096727712262
422438Hamedan University of Medical Sciences855641023192019
933514Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas2224798832893451
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.