رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
302174University of Mazandaran Babolsar1575718620841431
362338Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1498785521061547
412412Kerman University of Medical Sciences1322718021321817
372353University of Zanjan3743666621701724
392377Mazandaran University of Medical Sciences Sari1322742821791702
512647Shahrood University of Technology2632896222251765
582758Institute for Advanced Studies in Basic Sciences7600838022461976
472550Baqiyatallah Medical Sciences University7030826623101630
422438Hamedan University of Medical Sciences855641023192019
272083Shahid Chamran University of Ahvaz1107561223281600
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.