رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
402394Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1018749721691922
612753Allameh Tabatabai University1129536228252912
352307Alzahra University (Azzahra University)1379549923302079
4843Amirkabir University of Technology19102797951435
512580Arak University4390748624312087
933609Ardabil University of Medical Sciences2939844532983574
1003788Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem43061144538993114
753323Babol University of Medical Sciences2281908432113066
582661Baqiyatallah Medical Sciences University4871822225962049
221758Bu Ali Sina University Hamedan1841563714501203
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.