رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1455University of Tehran49931746364
2566Tehran University of Medical Sciences671161405510
8963Ferdowsi University of Mashhad7421051523806
91074Shahid Beheshti University of Medical Sciences2022649947879
251959Iran University of Medical Sciences268499617571750
131358Mashhad University of Medical Sciences497334911901122
171400Isfahan University of Medical Sciences517375411611099
211626Payam Noor University553395429791213
111239Shahid Beheshti University57134031305886
191477Tabriz University of Medical Sciences and Health Services603412415321086
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.