رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
693114Bushehr University of Medical Sciences1208754327283114
893598Damghan University61831228335952650
8963Ferdowsi University of Mashhad7421051523806
823516Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources2784803725293622
663035Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)37271079627352207
442486Hamedan University of Medical Sciences1008663323092241
773406Ilam University of Medical Sciences23041027434692894
422441Imam Khomeini International University Qazvin3686689426301922
522592Institute for Advanced Studies in Basic Sciences7662830924431884
953660International Institute of Earthquake Engineering and Seismology6273685228453911
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.