رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
181456Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch67863641625707
7922Iran University of Science & Technology Tehran68729331132553
3582Sharif University of Technology Tehran7167302291469
562658Islamic Azad University Tehran Central Branch716760324952382
723195Qazvin University of Medical Sciences892887931252982
141373Shiraz University of Medical Sciences920234614131367
5855Tarbiat Modares University9482470897559
6895Isfahan University of Technology99924301095602
442486Hamedan University of Medical Sciences1008663323092241
402394Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1018749721691922
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.