رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
312202Yazd University3107774016381525
492517University of Kurdistan Sanandaj2519815317032028
161382University of Tabriz168847851744749
251959Iran University of Medical Sciences268499617571750
282006Razi University Kermanshah1606789917851204
683104Iran Polymer and Petrochemical Institute64401174318022207
392380Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)1069886818371684
231814University of Guilan2421568119021200
372344Shahid Chamran University of Ahvaz1434827519211684
322204University of Mazandaran Babolsar14329690720191432
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 100 مورد.