رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
923605Shahrekord University of Medical Sciences15511004795931823
282006Razi University Kermanshah1606789917851204
632773Zanjan University of Medical Sciences1644630827342724
161382University of Tabriz168847851744749
271990Semnan University1746647424671302
221758Bu Ali Sina University Hamedan1841563714501203
4843Amirkabir University of Technology19102797951435
973726Qom University of Medical Sciences2001923840183529
542628Shahrekord University2015890829301913
151379Khaje-Nassir-Toosi University of Technology202238991605891
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.