رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
332246Islamic Azad University South Tehran3148709631241485
622756Islamic Azad University Tabriz4074908428822043
562658Islamic Azad University Tehran Central Branch716760324952382
803497Islamic Azad University Tehran North Branch42041135538202710
181456Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch67863641625707
983730Islamic Azad University Tehran Shahr Rey45551147256852724
903600Islamic Azad University Yazd51881190341952662
362331Kerman University of Medical Sciences1361687622441860
462505Kermanshah University of Medical Sciences1469647422292283
151379Khaje-Nassir-Toosi University of Technology202238991605891
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 100 مورد.