رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
121337Islamic Azad University Mashhad343876836381766
923605Shahrekord University of Medical Sciences15511004795931823
342265University of Zanjan3635595421651845
362331Kerman University of Medical Sciences1361687622441860
432456Shahed University2575760923631884
522592Institute for Advanced Studies in Basic Sciences7662830924431884
412435Mazandaran University of Medical Sciences Sari1431770822121913
542628Shahrekord University2015890829301913
402394Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1018749721691922
422441Imam Khomeini International University Qazvin3686689426301922
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 100 مورد.