رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
282006Razi University Kermanshah1606789917851204
823516Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources2784803725293622
642877University of Birjand4259806729192432
993730Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2830812595932339
492517University of Kurdistan Sanandaj2519815317032028
582661Baqiyatallah Medical Sciences University4871822225962049
382351Sahand University of Technology Tabriz6110824121771511
372344Shahid Chamran University of Ahvaz1434827519211684
522592Institute for Advanced Studies in Basic Sciences7662830924431884
933609Ardabil University of Medical Sciences2939844532983574
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.