رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
823516Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources2784803725293622
472509Islamic Azad University Najafabad2603783325411922
582661Baqiyatallah Medical Sciences University4871822225962049
552647Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran4701847126171996
422441Imam Khomeini International University Qazvin3686689426301922
943618Lorestan University Khorramabad51091006426443300
572658Islamic Azad University Karaj4411859126681985
693114Bushehr University of Medical Sciences1208754327283114
632773Zanjan University of Medical Sciences1644630827342724
663035Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)37271079627352207
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.