رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
552647Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran4701847126171996
572658Islamic Azad University Karaj4411859126681985
532613Petroleum University of Technology Abadan6985881339401614
392380Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)1069886818371684
723195Qazvin University of Medical Sciences892887931252982
542628Shahrekord University2015890829301913
482514Shahrood University of Technology3214894822781741
592687University of Mohaghegh Ardabili2627905024582037
622756Islamic Azad University Tabriz4074908428822043
753323Babol University of Medical Sciences2281908432113066
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 100 مورد.