رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
612753Allameh Tabatabai University1129536228252912
953660International Institute of Earthquake Engineering and Seismology6273685228453911
793462University of Zabol62271090228542834
622756Islamic Azad University Tabriz4074908428822043
813509Zahedan University of Medical Sciences23561111429022982
642877University of Birjand4259806729192432
542628Shahrekord University2015890829301913
652982Urmia University of Medical Sciences1194779429512805
502552University of Sistan and Baluchestan3258634129682207
211626Payam Noor University553395429791213
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 100 مورد.