رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
773328Bushehr University of Medical Sciences2807170619315484
5722Ferdowsi University of Mashhad3991112313863
944163Golestan University11737976697942692
723233Golestan University of Medical Sciences2908823723453013
813496Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources5588740052163140
622878Guilan University of Medical Sciences Rasht3198602223042982
883816Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)68721094162232527
432548Hamedan University of Medical Sciences1196575124642597
733236Ilam University4462766067322742
322304Imam Khomeini International University Qazvin2789528154121956