رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
562798Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)2537961258871821
392406Shahid Sadoughi University2601504011162597
332318Shahed University2628650233101826
673064Arak University of Medical Sciences2788666656322907
322304Imam Khomeini International University Qazvin2789528154121956
773328Bushehr University of Medical Sciences2807170619315484
472597Zanjan University of Medical Sciences2816559121932664
693093Islamic Azad University Khorasgan Isfahan2875771221172982
111067Shahid Beheshti University Tehran28862328850821
372372Shahid Chamran University Ahvaz2901802015031726