رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
723233Golestan University of Medical Sciences2908823723453013
552795Islamic Azad University Kermanshah1426827810892619
853658Islamic Azad University Karaj37178310999991992
532756University of Mohaghegh Ardabili5780831161281839
873752Islamic Azad University Tabriz37888769142722742
482619Shahrood University of Technology5978877659111512
753288Persian Gulf University Bushehr52338972143872091
642968Islamic Azad University Qazvin7624924244691945
843638Shahrekord University of Medical Sciences4490942048062944
442554Noshirvani Institute of Technology Babol8021948752421161