رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
512694Birjand University of Medical Sciences1136609729982742
733236Ilam University4462766067322742
873752Islamic Azad University Tabriz37888769142722742
663046Babol University of Medical Sciences1506667364912907
673064Arak University of Medical Sciences2788666656322907
843638Shahrekord University of Medical Sciences4490942048062944
622878Guilan University of Medical Sciences Rasht3198602223042982
693093Islamic Azad University Khorasgan Isfahan2875771221172982
723233Golestan University of Medical Sciences2908823723453013
923970Zahedan University of Medical Sciences41651061338713047