رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
171632University of Tabriz221642702579896
1363University of Tehran80991257384
1005597University of Zabol92773279132064421
362706Urmia University2793612148321718
473075Urmia University of Medical Sciences4958643611403424
865035Valiasr University of Rafsanjan2688606267524808
995487Yasuj University73909832132061735
443006Yazd University3146781158161405
513205Zanjan University5535633661271798
292483Zanjan University of Medical Sciences3082599410932697